Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Myter på

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Myt: Allt fler dör på jobbet

Arbetslivet är i stark förändring. Ökad internationell konkurrens och prisdumpning medför att arbetsmiljöarbetet ställs på undantag i lönsamhetshetsen. I stället för att prioritera säkerhetsarbete och arbetsmiljö fokuserar företagen på att öka sin vinst – att tjäna mer pengar. Det resulterar i att allt fler förolyckas på jobbet. I snitt dör nästan en person i veckan på sin arbetsplats. Nu måste arbetsgivarna ta ansvar för att bryta den alarmerande utvecklingen.

 

Sanning: Säkerheten på arbetsplatserna blir allt bättre

En säker arbetsplats är en förutsättning för att kunna driva ett företag framgångsrikt och konkurrenskraftigt, med trygga anställda. Dödstalen på svenska arbetsplatser sjunker varje år med något undantag, mycket tack vare att säkerheten blir bättre. Trots att dödsolyckorna i dag är historiskt låga är det ett faktum att de inträffar. Det är oacceptabelt att människor dör på sitt arbete och varje arbetsrelaterat dödsfall är ett misslyckande.

Utvecklingen går åt rätt håll – allt färre förolyckas på jobbet – men det går att göra mer. Det finns fortfarande bristande kunskap om regelverket som styr arbetsmiljön, ofta för att regelverken är komplicerade att sätta sig in. Det är inte bristen på regler som är problemet, det är tydligheten kring dem. Därför är det nödvändigt att regelverket som styr arbetsmiljön blir mer lättförståelig. Det är också viktigt att sätta hårdare press på arbetsgivare som inte följer regelverket.

Mycket har hänt med arbetsmiljön i Sverige, även i ett relativt kort historiskt perspektiv. De 400 dödsolyckor som årligen inträffade på 1950-talet har i dag minskat till historiskt låga nivåer. Under 1980-talet omkom i genomsnitt 138 personer i arbetet varje år, under 1990-talet i genomsnitt 93 årligen. Under 2010-talet är dödstalen nere på drygt 40 dödsfall per år. 2013 noterades den lägsta siffran hittills – 35 dödsfall – när det gäller antalet arbetsrelaterade dödsolyckor. Under 2014 ökade återigen dödstalen något men trenden är tydlig – dödsfallen minskar över tid.

Samtidigt som dödstalen minskat markant har också antalet arbetade timmar i samhället ökat. År 1980 arbetades det sammanlagt 6 552 miljoner timmar i ekonomin, år 2013 var de uppe i över 7 511 miljoner timmar. Samtidigt dog 35 personer år 2013 på jobbet, år 1980 var det hela 152. Trots att vi är fler som jobbar är den övergripande trenden med färre och färre dödolyckor fortsatt.

I ett internationellt perspektiv hävdar sig den svenska arbetsmiljön väl. Jämfört med övriga Europa är Sverige bland de länder som har lägst antal dödsolyckor på arbetet i relation till antal sysselsatta. Statistiken från Eurostat från 2012 avseende EU samt Norge och Schweiz, visar att bara Storbritannien och Nederländerna har lägre siffror än Sverige.

Arbetsmiljön på svenska arbetsplatser regleras i huvudsak av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Enligt dessa har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön och ska enligt arbetsmiljölagen ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycka eller olycksfall i arbetet”. Även de anställda har ett arbetsmiljöansvar. De ska medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter och använda skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning.

Föregående kapitel

Myt: Las g...

Nästa kapitel

Myt: Många...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta