Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Här är lagarna som styr

arbetsmarknaden

Kapitel av :

Andra lagar

Det finns en rad andra lagar som påverkar arbetsmarknaden i olika utsträckning. Här listas några av dessa:

  • Lag om uthyrning av arbetstagare, förkortat uthyrningslagen, reglerar bemanningsföretagens uthyrning av arbetskraft och föreskriver vissa minimikrav på anställningsvillkor.
  • I arbetsmiljölagen finns regler som syftar till att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen innehåller även bestämmelser om skyddsombudens arbete.
  • Lagen om offentlig anställning reglerar delar av de offentliga anställningarna. Den ersätter inte las, utan utgör ett komplement till den med regler om bland annat bedömningsgrunder vid anställning och bisysslor.
  • I diskrimineringslagen finns regler som ska se till att arbetstagare eller arbetssökande inte diskrimineras i arbetslivet. Lagen erkänner sju grunder för diskriminering: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Förtroendemannalagen reglerar förhållandet mellan den fackliga förtroendemannen och arbetsgivaren och styr vad en facklig förtroendeman, till exempel ordförande i den lokala fackklubben eller ett skyddsombud, får göra under arbetstid.
  • Sjuklönelagen reglerar lönen vid sjukdom. Anställda har som princip rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner, så kallad sjuklön. Sjuklönen ska utbetalas av arbetsgivaren för de första 14 dagarna av sjukdomsperioden.
  • Föräldraledighetslagen ger arbetstagare som är föräldrar rätt att vara helt eller delvis lediga från sin anställning fram till dess att barnet har fyllt ett och ett halvt år, oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte.

Föregående kapitel

Semesterla...

Mer snabbfakta

Mer snabbfakta