Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

”Krävs bra ledarskap för att minska sjukfrånvaron”

”Krävs bra ledarskap för att minska sjukfrånvaron”

Publicerat av Daniel Mellwing

Kunskapen om sjukfrånvaron bland privatanställda är för låg, men nu finns ny fakta i en rapport. Bland annat visar den att kvinnor har dubbelt så hög risk för sjukskrivning som män. ”Förödande”, konstaterade Solveig Zander (C) vid ett seminarium.

Sjukfrånvaro bland privatanställda är en fråga som diskuteras för lite och där kunskapen är förhållandevis låg, konstaterade Magnus Billing, vd Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt, under ett seminarium i samband med att rapporten Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän presenterades.

Kristina Alexandersson, professor på avdelningen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet, KI, och en av rapportförfattarna, höll med.

– Jag har forskat om sjukfrånvaro i 25 år, och det finns ytterst lite forskning kring frånvaro för privatanställda tjänstemän. Sjukfrånvaro är dessutom ett komplext fenomen, det finns över hundra mått på det i forskningslitteraturen, sa hon.

I studien ingick 1,3 miljoner privatanställda som bodde i Sverige under 2012. Av dem var 7,6 procent sjukskrivna minst en gång i mer än 14 dagar, och 1,2 procent hade sjuk- eller aktivitetsersättning (SA). För kvinnor var andelen 10,9 procent, respektive 1,8 procent. Bland männen 4,5 procent respektive 0,6 procent.

– Kvinnor hade högre risk för sjukfrånvaro än män, i alla ålderskategorier. Däremot var är det nästan inga könsskillnader i sjukfrånvarolängd bland dem som var sjukskrivna, sa Kristin Farrants, forskare vid KI och en av rapportförfattarna.

Hon framhöll dock att de allra flesta i studien inte hade någon sjukfrånvaro över 14 dagar.

Kvinnors risk dubbelt så hög

– Men under 2012 var sjukskrivningsrisken för kvinnor dubbelt så hög som för män, och tre gånger så hög när det gällde förtidspension. Dessutom var risken förhöjd för ensamstående mammor, fortsatte hon.

Dessutom finns skillnader mellan näringsgrenar och vilka diagnoser det handlar om. Precis som inom offentlig verksamhet sticker vård och utbildning ut i statistiken.

– Inom vård och utbildning fanns störst andel sjukfrånvarande, både bland män och kvinnor. Den vanligaste sjuskrivningsdiagnosen var psykisk diagnos, medan den vanligaste sjuk- eller aktivitetsdiagnosen var muskuloskeletala besvär, som exempelvis ryggbesvär, sa hon.

Carina Lindfeldt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning, framhöll att många företag är små med en handfull anställda. Den bilden måste finnas med när man diskuterar var problemen finns, varför de finns och vad som ska göras åt dem, menade hon.

– Det är först när vi börjar bryta ned statistiken, på näringsgren och annat, som vi får den information vi behöver för att arbeta med den här typen av frågor. Arbetsgivare vill givetvis inte ha sjukskrivna, det innebär en enorm kostnad för det lilla företaget. Sedan vill väl alla ur ett samhällsperspektiv ha en låg sjukfrånvaro. Det behöver jobbas en hel del med de här frågorna, sa Carina Lindfeldt.

Dialog med  närmaste chef viktig

– Dialog med den närmaste chefen är väldigt viktig. I nästa steg handlar det också om hur arbetsgivare kan bli attraktiva och attrahera duktiga medarbetare. Då krävs bra ledarskap, fortsatte hon.

Även Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, välkomnade genomlysningen.

– Det är en bra startpunkt för att kunna jobba vidare. Vi ser med viss oro på utvecklingen, inte minst när det gäller de psykiska diagnoserna. Nu handlar det om att mota Olle i grind, sa hon.

Lars-Åke Brattlund, chef för avdelningen för sjukförsäkring på Försäkringskassan, påpekade att människor som en gång varit sjukskrivna längre än 14 dagar har en hög sannolikhet att falla tillbaka till nya perioder av frånvaro.

– Det är en stark signal till arbetsgivaren. Ibland är de minst erfarna cheferna närmast människorna, medan de mest erfarna sitter inlåsta på kontor. I vissa fall behövs nog en ledning som bättre möter människans behov, sa han.

Studien väcker frågor, menade Solveig Zander (C), riksdagsledamot och ledamot av socialförsäkringsutskottet.

– Det är förödande att kvinnor är mer drabbade än män. Jag skulle vilja veta mer om bakomliggande faktorer. Och för företagen är det också otroligt viktigt att veta, de har ju utgifter för de som är borta, sa hon.

– Det finns mycket att göra från lagstiftarens håll, inte minst när det handlar om rehabilitering och samverkan, avslutade Solveig Zander.

Fotnot: Kartläggningen har genomförts av Karolinska Institutet, KI, och har finansierats av Alecta på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-17 - 09:48 #SJUKSKRIVNINGAR