Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?
Foto: Maja Suslin/TT, Henrik Montgomery/TT

Friskare arbetsplatser när jobbet betalar hälsovården

Friskare arbetsplatser när jobbet betalar hälsovården

Publicerat av Redaktör

Majoriteten av alla företag erbjuder sina medarbetare arbetsmiljö- och hälsotjänster, det som i dagligt tal kallas företagshälsovård. Och resultaten är goda. Alla företag är eniga om att företagshälsovården ger positiva effekter. Det visar en ny rapport som PTK, LO och Svenskt Näringsliv presenterade nyligen.

– Det är första gången som parterna gemensamt gör en sådan här undersökning. Förhoppningen är att resultaten kan inspirera andra. Men jag är lite förvånad, att resultatet är så homogent. Det hade jag inte förväntat mig, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Undersökningen ses som ett första steg vad fack och arbetsgivare vill åstadkomma på inom området arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Berit Mullerström, LO:s andre vice ordförande, gläds åt att företagsrepresentanter och fackliga företrädare är så samstämmiga. Även Niklas Hjert, som är ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, är positiv till samförståndet, samtidigt passar han på att lyfta blicken och titta framåt.

– Det är angeläget att vi jobbar vidare och tittar på det förebyggande arbetet.

I undersökningen intervjuas vd:ar, personal- och administrativa chefer samt fackliga företrädare och skyddsombud, från 1 600 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag, om synen på hälsotjänster.

Tydligt resultat

Resultatet är entydigt. Alla företag, oavsett bransch eller storlek, är överens om att arbetsmiljö- och hälsotjänster får positiva effekter. Företag köper såväl hälsofrämjande som förebyggande och rehabiliterande insatser.

Av svaren framgår att åtta av tio företag köper in eller har avtal om tjänster som skapar friskare arbetsplatser. Vanligast är det att satsa på arbetsmiljöutbildningar och första hjälpen. Det anger 86 procent. Hälsokontroller och friskvård, till exempel rökavvänjning, är andra tjänster som ofta används liksom stödsamtal och krishantering.

Värt att notera är också att nästan 60 procent av företagen någon gång vänt sig till privat läkare, sjukgymnast och psykolog och att 42 procent erbjuder medarbetare sjukvård- och/eller rehabiliteringsförsäkring. Resultaten visar också att förtagen tecknar avtal med flera leverantörer, men att företagshälsovården dominerar.

En majoritet av företagen anser att de har nytta av insatserna. 86 procent tycker att de har haft stor eller ganska stor hjälp av de köpta tjänsterna. Men reaktionen ser lite olika ut beroende på företagets storlek. Mest positiva är företag med 250 anställda eller fler. 95 procent anser att de har nytta av tjänsterna. Motsvarande siffra bland företag med NM10–49 anställda är 82 procent.

Av svaren framgår också att det inte råder meningsskiljaktigheter mellan fack och företag.

En rad positiva effekter kan skönjas. 44 procent svarar att arbetsmiljön blir bättre, 39 procent hävdar att den fysiska ohälsan inte är lika utbredd och 38 procent kan se en minskad sjukfrånvaro. 19 procent upplever att tjänsterna inte har någon inverkan alls.

Snabbare rehab

I kölvattnet följer snabbare rehabilitering, ökad trygghet för medarbetare, större medvetenhet om fördelarna med hälsa samt att företaget är mer attraktivt.

300 av de tillfrågade anger att de inte har avtal om arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Främsta skälet är att de inte ha behov av tjänsterna eller att det finns egna interna resurser. Många. timanställda, stor personalomsättning, en företagsledning som sitter utomlands, arbetet med hälsovård sker internt och att det finns egen kunskap på området är ytterligare anledningar.

Men det finns en och annan plump i protokollet. Mer än hälften av chefer och fackliga företrädare anger att de inte har samråd innan ett avtal om företagshälsovård tecknas. Slutsatsen i rapporten är att det finns utrymme för förbättringar.

Peter Ceder

Redaktör

Publicerad av Redaktör den 2017-09-25 - 14:45 #ARBETSMARKNAD

Veckans mest lästa / delade

Arbetsfred

eller konflikt?