Arbetsmarknadsnytt

Nyheter
Bloggar
Snabbfakta
Vad kostar din lön?

Debattduell: Hur ska industrins konkurrenskraft förbättras?

Anders Weihe vs. Anders Ferbe

Den tilltagande globala konkurrensen medför allt högre krav på svenska industriföretag. Vi har frågat Teknikföretagen och IF Metall om hur industrins konkurrenskraft kan stärkas.

Reallönetänket måste stå tillbaka för konkurrenskraften

I början av 1900-talet slog LO:s dåvarande avtalssekreterare, Edvard Johansson, fast att ”Förbättringar i produktionen avgör vad arbetarna kan få ut”. Det är egentligen självklart men många fackliga representanter vill tänka bort att arbete kommer före resultat.

Industriavtalet syftar till att stärka industrin konkurrenskraft och lönsamhet. En stärkt konkurrenskraft kan leda till reallöneökningar och andra förbättrade villkor. En framgångsrik exportsektor ger förutsättningar för investeringar, anställningar, skatteinkomster och välfärd. Motsatsen leder till minskade investeringar, färre anställda osv.

Sverige har en lång tradition av högkvalitativt industriellt företagande. Det är en oerhörd styrka. Men vi kan inte förlita oss på en stolt historia. Vi måste varje dag i framtiden vara bäst och ha de bästa förutsättningarna för investeringar annars hamnar investeringarna någon annanstans. Våra konkurrentländer forskar, utvecklar, producerar, marknadsför och levererar i rätt tid och plats på samma sätt som teknikföretag i Sverige, och många gånger dessutom till en lägre kostnad. I den globala tävlan inom industrin är det inte möjligt att ha högre kostnader än de utländska företag vi konkurrerar med. Facken vill ibland tänka bort det obehagliga men det går inte, löne- och lönebikostnader är avgörande för konkurrenskraften.

”I den globala tävlan inom industrin är det inte möjligt att ha högre kostnader än de utländska företag vi konkurrerar med”

Vi befinner oss i en mycket negativ trend där 120 000 industrijobb har försvunnit de senaste tio åren. Samtidigt har arbetskraftskostnaderna under flera år stigit med 0,3–0,5 % mer per år än i våra viktiga konkurrentländer. Sambandet är tydligt och vi måste gemensamt återta konkurrenskraft genom att se till att kostnadsökningarna framledes blir lägre än i omvärlden.

Och det är framför allt arbetskostnader som fackförbund och arbetsgivarorganisationer kan påverka, genom att se till att kollektivavtalen utformas med fokus på den internationella konkurrenskraften. Vi har möjlighet starta processen att skapa förutsättningar för att återta marknadsandelar och konkurrenskraft redan den 21 december då kraven överlämnas inför avtalsrörelsen 2017. Om vi gör det agerar vi helt i Industriavtalets anda.

Anders Weihe

Anders Weihe är förhandlingschef på Teknikföretagen
Svensk industri behöver investera i utveckling

Svensk industri är fantastisk och dess konkurrenskraft är en avgörande fråga för IF Metall. Våra medlemmars jobb och försörjning hänger intimt samman med hur vår industri utvecklas och kan hävda sig. Som loket i välfärdståget spelar dessutom industrin en avgörande roll för hela Sverige.

Tyvärr hamnar allt för ofta diskussionen om konkurrenskraften i en diskussion om arbetskraftskostnader. Men sett i dagens och i ett tjugoårigt perspektiv är den svenska utvecklingen i takt med Europa. Svensk industri hävdar sig väl jämfört med våra viktigaste konkurrentländer.

Med Industriavtalet som ankare kan lönebildningen i Sverige fortsätta att bidra till stabilitet och förutsägbarhet i ekonomin – vilket gynnar konkurrenskraften – samtidigt som de anställdas reallöner kan stiga på ett långsiktigt hållbart sätt.

Men än viktigare än arbetskraftskostnaderna för den framtida konkurrenskraften är hur väl industrin kan lyckas med investeringar i människor och ny teknik.

”Svensk industri ska leda, inte bara följa, utvecklingen.”

För framtiden är i dag. Med digitalisering och automatisering skapas nya möjligheter. Om svensk industri kan gå i täten både när det gäller vad och hur saker produceras kan konkurrenskraften stärkas.

Det handlar om ständigt lärande. Om yrkesutveckling och arbetsorganisation. Om hur vi i industrin kan förena praktiska teoretiker med teoretiska praktiker. När olika kompetenser smälter samman för att finna nya tekniska lösningar sprängs tidigare gränser för vad som är applicerbart och användarvänligt.

Svensk industri kan inte vänta med att investera i utrustning, kunnande och kompetens. Dessa investeringar i framtidens industriarbete behöver ske nu, och de behöver vara en del av en långsiktig plan för hur svensk industri ska leda, inte bara följa, utvecklingen.

Konkurrenskraft vinns eller förloras varje dag.  Den måste erövras om och om igen, i en ständig framåtrörelse. När vi gemensamt ser behovet av en kraftansträngning kring framtidens kompetens, kunnande och utveckling – då stärks konkurrenskraften. Och detta oavsett om avtalsrörelse bedrivs.

Anders Ferbe

Anders Ferbe är förbundsordförande för IF Metall
Dela den här sidan